Drie vrouwelijke leiders tijdens een netwerk event
TwitterLinkedInFacebookCopy Link

Algemene voorwaarden

EGN Nederland B.V.

Lidmaatschapsvoorwaarden Overeenkomst

 1. Gevolgen van de overeenkomst: Deze Lidmaatschapsvoorwaarden Overeenkomst (“Overeenkomst”) wordt aangegaan namens de persoon EN de betalende onderneming (indien van toepassing) (hierin gezamenlijk aangeduid als “U”) en EGN Nederland B.V. (“EGN”). Zowel de persoon als de betalende onderneming zijn verantwoordelijk voor de betaling van de contributie en EGN heeft het recht om het volledige verschuldigde bedrag te innen van de persoon of de betalende onderneming. Door gebruik te maken van diensten van EGN en/of toegang te hebben tot bronnen van EGN-members, wordt U geacht (i) een overeenkomst te zijn aangegaan met EGN; (ii) te hebben verklaard dat u meerderjarig bent in het land waar u woont; (iii) bevoegd te zijn om de vermelde betalende onderneming te binden aan deze financiële verantwoordelijkheid; en (iv) akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden.
 2. Aanvaarding: Het EGN-lidmaatschap is afhankelijk van aanvaarding en kwalificatie door EGN. U ontvangt bericht over de status van Uw aanvraag na indiening.
 3. Lidmaatschap Verplichtingen: Bij aanvaarding als member gaat U ermee akkoord dat U:
  1. Het lidmaatschap start in de maand aangegeven in de Overeenkomst;
  2. Zich zal inspannen om deel te nemen aan geplande vergaderingen van de EGN groep;
  3. Ervaringen, uitdagingen, vaardigheden en kennis deelt met andere leden;
  4. Alle discussies binnen de EGN groep strikt vertrouwelijk houdt;
  5. Mogelijke belangenconflicten onmiddellijk bekend maakt aan Uw EGN groep;
  6. Een EGN-groepsvergadering organiseert zoals redelijkerwijs vereist, meestal om het andere jaar van het lidmaatschap; en
  7. Een persoonlijk profiel aanmaakt op Members’ Universe en uw accountgegevens up-to-date houdt.
 4. EGN Voorzitters: EGN Voorzitters kunnen diensten aanbieden buiten het werk dat ze via EGN doen. Door deze Overeenkomst aan te gaan, begrijpt U en stemt U ermee in dat EGN niet verantwoordelijk is voor verlies of schade die voortvloeit uit diensten waarvoor niet rechtstreeks aan EGN wordt betaald.
 5. EGN Materialen: Als member krijgt U toegang tot de methodologieën en materialen van EGN en andere vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendommen (“Materialen”). U begrijpt en gaat ermee akkoord dat EGN alle rechten, aanspraken en belangen bezit, met inbegrip van alle intellectuele eigendomsrechten, voor deze Materialen en dat U niet gerechtigd bent dergelijke Materialen openbaar te maken of te gebruiken, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door EGN.
 6. Termijn: De termijn van Uw lidmaatschap is 12 maanden en gaat in op de eerste dag van de maand van Uw overeengekomen startdatum en wordt daarna elke 12 maanden automatisch verlengd.  
 7. Betaling: Na aanvaarding als member, wordt U gefactureerd voor Uw eerste jaar lidmaatschapscontributie en eventuele inschrijvingskosten. Daarna bent U verantwoordelijk voor de betaling van de lidmaatschapscontributie voorafgaand aan de termijnverlenging zoals aangegeven op de factuur van Uw lidmaatschapscontributie totdat Uw lidmaatschap wordt opgezegd in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst. Indien het contributiebedrag verandert, wordt U hiervan voorafgaand op de hoogte gebracht zoals wettelijk verplicht is en zullen de lidmaatschapsbetalingen doorgaan tegen het nieuwe contributiebedrag.
 8. Opzegging: Als U Uw lidmaatschap wilt opzeggen bij de volgende verlenging van de termijn, moet U EGN 30 dagen voor de volgende termijn hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Kennisgevingen van opzegging moeten worden gestuurd naar cancel.nl@egn.com of via de knop “Contact EGN” op het Members’ Universe. EGN kan de Overeenkomst te allen tijde ontbinden bij schending van een van de ingesloten voorwaarden. U kunt Uw lidmaatschap niet opzeggen gedurende de termijn of een verlenging daarvan.
 9. Gevolgen van beëindiging: Beëindiging van uw EGN-lidmaatschap maakt de resterende verplichtingen in deze Overeenkomst niet ongeldig, inclusief maar niet beperkt tot Betaling, EGN Materialen en Aanvullende Voorwaarden, voor zover van toepassing. Een beëindiging door U zal niet resulteren in ongedaanmakingsverplichtingen.
 10. Aanvullende Voorwaarden: U gaat akkoord met EGN Community Guidelines EGN-community op egn.com/community-guidelines en de Privacyverklaring op egn.com/privacy-policy, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt.
 11. Omvang van de diensten: De adviezen, diensten en meningen die als onderdeel van de EGN-ervaring worden verstrekt, zijn bedoeld om het denken te verruimen en verdere verkenning te inspireren, maar mogen niet worden beschouwd als vervanging van professioneel financieel, juridisch, psychologisch, medisch of ander professioneel advies. Zelfs als members van de EGN groep of voorzitters erkend zijn als professionele adviseurs, is er geen individuele relatie met dergelijke adviseurs gecreëerd en mag er niet op worden vertrouwd als professioneel advies. De EGN-ervaring wordt aangeboden “as is”, zonder enige vorm van garantie. Er is geen verplichting voor members om zakelijke transacties aan te gaan met EGN-members, voorzitters of andere aan EGN gelieerde personen. Als U ervoor kiest om dergelijke zakelijke transacties aan te gaan, stemt U ermee in dat EGN geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid draagt voor eventuele verliezen die daaruit voortvloeien.
 12. Beperking van aansprakelijkheid: Voor zover wettelijk toegestaan zal de maximale aansprakelijkheid van beide partijen niet hoger zijn dan het bedrag dat door U aan EGN is betaald voor de periode van 12 maanden voorafgaand aan het voorval dat aanleiding geeft tot deze aansprakelijkheid. In geen geval zal een van beide partijen aansprakelijk zijn voor gevolgschade, incidentele, indirecte, punitieve of speciale schade, of verlies van winst, gegevens, zaken of goodwill, ongeacht of deze aansprakelijkheid is gebaseerd op wanprestatie, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid, schending van garanties, de schade die niet wordt weggenomen door eventuele vervanging of anderszins. De beperking van aansprakelijkheid strekt zich niet uit tot schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van EGN of diens leidinggevenden.
 13. Bindende arbitrage: Voor zover toegestaan door de wet, zal elk geschil of elke claim voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst, of de schending ervan, worden beslecht door middel van arbitrage voor een enkele arbiter en beheerd door het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) in overeenstemming met haar reglement. U en EGN komen overeen om elk geschil op individuele basis voor te leggen aan arbitrage, en niet op collectieve basis namens iemand anders. Een uitspraak van de arbiter(s) kan voor elke bevoegde rechtbank worden uitgesproken.
 14. Algemeen: Deze Overeenkomst mag niet worden gewijzigd, tenzij dergelijke wijzigingen specifiek schriftelijk zijn goedgekeurd door de EGN’s Group COO, CCO of hoger. Als een voorwaarde van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt de wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast. Deze Overeenkomst valt onder de wetten van Nederland, zonder rekening te houden met conflicterende rechtsregels.