Vilkår

Executives» Global Network Norge AS

Avtale om vilkår og betingelser for medlemskap

 1. Avtalens virkning: Denne avtalen om vilkår og betingelser for medlemskap («Avtalen») inngås på vegne av den enkelte person OG det betalende selskap (hvis relevant) (heretter i fellesskap omtalt som «Du») og Executives» Global Network Norge AS («EGN»). Både den enkelte person og det betalende selskap er ansvarlig for betaling av kontingenten, og EGN har rett til å kreve inn hele det skyldige beløpet fra enten den enkelte person eller det betalende selskap. Ved å benytte EGNs tjenester og/eller få tilgang til EGNs medlemsressurser anses Du for å (i) ha inngått en avtale med EGN, (ii) ha bekreftet at Du er myndig i det landet der Du bor, (iii) ha fullmakt til å forplikte det oppførte betalende selskap til dette økonomiske ansvaret og (iv) godta å være bundet av vilkårene nedenfor.
 2. Godkjenning: Medlemskap i EGN er betinget av godkjenning og kvalifisering av EGN. Du vil bli informert om søknadens status etter at den er sendt inn.
 3. Medlemsforpliktelser: Ved aksept av medlemskapet, samtykker Du til å:
  1. Starte medlemskapet i den måneden som er angitt i Avtalen;
  2. Yte beste innsats for å delta i EGN-gruppens planlagte møter;
  3. Dele erfaringer, utfordringer, ferdigheter og kunnskap med andre medlemmer;
  4. Opprettholde streng konfidensialitet i samtlige av EGN-gruppens diskusjoner;
  5. Umiddelbart opplyse om eventuelle interessekonflikter til din EGN-gruppe;
  6. Arrangere et EGN-gruppemøte etter rimelighet, vanligvis annethvert medlems år, og
  7. Opprette en personlig profil på Members Universe og holde kontoinformasjonen oppdatert.
 4. EGN-Formenn: EGN Formenn kan tilby tjenester utover det arbeidet de utfører gjennom EGN. Ved å inngå denne Avtalen er Du innforstått med og godtar at EGN ikke er ansvarlig for tap eller skade som oppstår som følge av tjenester som ikke betales direkte til EGN.
 5. EGN-materialer: Som medlem vil Du bli eksponert for og få tilgang til å bruke EGNs metoder og materiale sammen med annen konfidensiell informasjon og immaterielle rettigheter («Materiale»). Du er innforstått med og samtykker i at EGN eier alle rettigheter, eiendomsrett og interesser, inkludert alle immaterielle rettigheter, til dette Materialet, og at Du ikke har rett til å avsløre eller bruke slikt Materiale med mindre EGN uttrykkelig har gitt tillatelse til det.
 6. Varighet: Medlemskapet ditt varer i 12 måneder fra og med den første i måneden etter den avtalte startdatoen, og fornyes deretter automatisk hver 12. måned.
 7. Betaling: Etter at Du er akseptert som medlem, vil Du bli fakturert for ditt første års medlemskontingent og eventuelt innmeldingsgebyr. Du vil deretter være ansvarlig for betaling av medlemskontingenten før fornyelsen av perioden, som angitt på fakturaen for medlemskontingenten, inntil medlemskapet avsluttes i samsvar med vilkårene i Avtalen. Hvis kontingentbeløpet endres, vil Du bli rettmessig varslet på forhånd, og Du vil fortsette å betale for medlemskapet i henhold til det nye kontingentbeløpet.
 8. Oppsigelse: Hvis Du ønsker å avslutte medlemskapet ved neste fornyelse av perioden, må Du gi EGN skriftlig varsel 30 dager før neste periode. Oppsigelsen må sendes til cancel.no@egn.com eller via knappen «Kontakt EGN» på Member’s Universe. EGN kan når som helst si opp Avtalen ved brudd på noen av de vedlagte vilkårene.
 9. Virkning av oppsigelse: Oppsigelse av ditt EGN-medlemskap opphever ikke gjenværende forpliktelser i denne Avtalen, inkludert, men ikke begrenset til, betaling, EGN-materiell og eventuelle tilleggsvilkår.
 10. Ytterligere vilkår: Du godtar EGNs retningslinjer for fellesskapet på egn.com/community-guidelines og personvernerklæringen på egn.com/privacy-policy, som oppdateres fra tid til annen.
 11. Omfanget av tjenestene: Rådene, tjenestene og meningene som tilbys som en del av EGN-opplevelsen, er ment å utvide tankegangen og inspirere til videre utforskning, men skal ikke anses som en erstatning for profesjonell økonomisk, juridisk, psykologisk, medisinsk eller annen profesjonell rådgivning. Selv om EGN-gruppemedlemmer eller -formenn kan være autorisert som profesjonelle rådgivere, er det ikke opprettet et individuelt forhold til slike rådgivere, og dette må ikke betraktes som profesjonell rådgivning. EGN-opplevelsen leveres «som den er» uten noen form for garanti. Medlemmene er ikke forpliktet til å inngå forretningstransaksjoner med EGN-medlemmer, formenn eller andre EGN-tilknyttede selskaper. Hvis Du velger å inngå slike forretningstransaksjoner, samtykker Du i at EGN ikke har noe ansvar for eventuelle tap som oppstår som følge av dette.
 12. Begrensning av ansvar: I den utstrekning loven tillater det, skal ingen av partenes maksimale ansvar overstige det beløpet Du har betalt til EGN i 12-månedersperioden forut for hendelsen som gir opphav til slikt ansvar. Ingen av partene skal under noen omstendighet være ansvarlig for følgeskader, tilfeldige, indirekte, straffende eller spesielle skader, eller tap av fortjeneste, data, virksomhet eller goodwill, uavhengig av om slikt ansvar er basert på kontraktsbrudd, erstatningsansvar, objektivt ansvar, brudd på garantier, svikt i vesentlig formål eller annet.
 13. Bindende voldgift: I den utstrekning loven tillater det, skal enhver tvist eller ethvert krav som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne Avtalen, eller brudd på denne, avgjøres ved voldgift for en enkelt voldgiftsdommer og administreres av Oslo Chamber of Commerce sitt Institutt for Voldgift og Alternativ Tvisteløsning i henhold til dets «Rules for Fast-Track Arbitration». Du og EGN er enige om å bringe enhver tvist inn for voldgift kun på individuell basis, og ikke på gruppe- eller kollektiv basis på vegne av noen andre. Voldgiftsdommen som voldgiftsdommeren/voldgiftsdommerne avsier, kan avsies ved en hvilken som helst domstol som har jurisdiksjon.
 14. Generelt: Avtalen kan ikke endres med mindre slike endringer er skriftlig godkjent av EGN Gruppens viseadministrerende direktør (English; Chief Operating Officer), complianceansvarlig (English; Chief Compliance Officer) eller av personer med høyere posisjoner i EGN Gruppen. Hvis noen av vilkårene i Avtalen ikke kan håndheves, skal dette ikke påvirke eller svekke lovligheten og håndhevbarheten av de gjenværende bestemmelsene. Avtalen reguleres av norsk rett, uten hensyn til lovvalgsregler.