Salgsbetingelser

EGN Group A/S

Aftale om medlemsvilkår og -betingelser

 1. Aftalens virkning: Denne aftale om medlemsvilkår og -betingelser (“Aftalen”) indgås på vegne af den enkelte person OG den Betalende Virksomhed (hvis der er en sådan) (samlet benævnt “Du”) og EGN Group A/S (“EGN”). Både personen og den Betalende Virksomhed er ansvarlige for betaling af kontingent, og EGN har ret til at opkræve det fulde skyldige beløb enten hos personen eller hos den Betalende. Når Du gør brug af EGN’s ydelser og/eller tilgår EGN’s medlemsressourcer, anses Du for (i) at have indgået en aftale med EGN, (ii) at have erklæret, at Du er myndig i Dit bopælsland, (iii) at være bemyndiget til at indgå denne økonomiske forpligtelse for den anførte Betalende Virksomhed og (iv) at være indforstået med at være bundet af vilkårene nedenfor.
 2. Accept: EGN-medlemskab er betinget af, at det accepteres af EGN, og at EGN finder Dig kvalificeret hertil. Du vil få besked om Din ansøgningsstatus efter indsendelsen.
 3. Forpligtelser som medlem: Når Du accepteres som medlem, accepterer Du:
  1. at medlemskabet begynder den måned, der er angivet i Aftalen,
  2. at bestræbe Dig efter bedste evne på at deltage i planlagte EGN-netværksmøder,
  3. at dele erfaringer, udfordringer, kompetencer og viden med andre medlemmer,
  4. at opretholde streng fortrolighed om alle drøftelser i EGN-netværksgruppen,
  5. straks at oplyse Dit EGN-netværk om alle potentielle interessekonflikter,
  6. at være vært for EGN-netværksmøder i rimeligt omfang, typisk et møde hvert andet år mens Du er medlem, og
  7. at udfylde en personlig profil i Medlemsuniverset og sørge for, at kontooplysningerne er opdaterede.
 4. EGN’s netværksledere: EGN’s netværksledere kan tilbyde ydelser, der falder uden for det arbejde, de udfører gennem EGN. Når Du indgår denne Aftale, er Du indforstået med og accepterer, at EGN ikke er ansvarlig for (direkte eller indirekte) tab eller skader, der opstår som følge af ydelser, hvor betaling ikke foretages direkte til EGN.
 5. EGN-materialer: Som medlem vil Du få mulighed for og adgang i øvrigt til at bruge EGN’s metoder og materialer samt øvrige fortrolige oplysninger og immaterielle rettigheder (“Materialer”). Du er indforstået med og accepterer, at EGN er indehaver af alle rettigheder og ejendomsrettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder, til samt interesser i disse Materialer, og Du er ikke er berettiget til at videregive eller bruge disse Materialer, medmindre EGN udtrykkeligt har givet tilladelse hertil.
 6. Medlemsperiode: Dit medlemskab varer 12 måneder, der regnes fra den 1. i den måned, hvori Din aftalte ikrafttrædelsesdato falder, og medlemskabet fornyes herefter automatisk hver 12. måned.
 7. Betaling: Når Du er blevet accepteret som medlem, vil Du blive faktureret for medlemskontingentet for Dit første år samt et eventuelt optagelsesgebyr. Du er herefter ansvarlig for betaling af medlemskontingentet forud for fornyelsen af medlemskabet som angivet på Din faktura for medlemskontingentet, indtil Dit medlemskab opsiges i overensstemmelse med vilkårene i Aftalen. Hvis kontingentbeløbet ændres, vil Du blive underrettet på forhånd i rimelig tid efter gældende regler, og fremtidige betalinger for medlemskabet vil ske til det nye kontingentbeløb.
 8. Opsigelse: Hvis Du ønsker at opsige Dit medlemskab ved den næste fornyelse, skal Du give EGN skriftlig meddelelse 30 dage før den næste periode. Meddelelser om opsigelse skal sendes til cancel.dk@egn.com eller via knappen “Kontakt EGN” i Medlemsuniverset. EGN kan til enhver tid opsige Aftalen ved misligholdelse af en eller flere bestemmelser i de vedlagte vilkår.
 9. Konsekvenser af opsigelse: Opsigelse af Dit EGN-medlemskab bevirker ikke, at eventuelle tilbageværende forpligtelser, der er anført i denne Aftale, bliver ugyldige, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelserne under henholdsvis Betaling, EGN-materialer og Yderligere vilkår.
 10. Yderligere vilkår: Du accepterer EGN Community Guidelines, der findes på egn.com/community-guidelines, og privatlivspolitikken, der findes på egn.com/privacy-policy, med eventuelle senere opdateringer.
 11. Ydelsernes omfang: Hensigten med de råd, ydelser og udtalelser, der leveres som led i EGN-oplevelsen, er, at de skal udvide tankegangen og inspirere til videre udforskning, men de må ikke betragtes som en erstatning for professionel økonomisk, juridisk, psykologisk, lægelig eller anden faglig rådgivning. Selvom medlemmer eller netværksledere i EGN-netværksgruppen kan være godkendt som professionelle rådgivere, er der ikke etableret et særskilt forhold til disse rådgivere, og deres tilkendegivelser bør ikke betragtes som professionel rådgivning. EGN-oplevelsen leveres, “som den er og forefindes”, uden nogen form for garanti. Medlemmerne er ikke forpligtet til at gøre forretninger med EGN-netværksmedlemmer, netværksledere eller andre med tilknytning til EGN. Hvis Du vælger at gøre sådanne forretninger, er Du indforstået med, at EGN ikke er ansvarlig eller hæfter for eventuelle tab, der måtte opstå som følge heraf.
 12. Ansvarsbegrænsning: I det efter loven videst mulige omfang kan en parts maksimale ansvar ikke overstige det beløb, Du har betalt til EGN for den 12-måneders periode, der går forud for den begivenhed, der giver anledning til ansvaret. Ingen af parterne er under nogen omstændigheder ansvarlige for følgeskader, hændelige eller indirekte skader el.lign. eller tab af fortjeneste, data, forretning eller goodwill, uanset om grundlaget for ansvaret er misligholdelse af kontrakt, erstatningsansvar uden for kontrakt, objektivt ansvar, brud på garantier eller andet.
 13. Voldgift: I det efter loven videst mulige omfang skal tvister eller krav i anledning af denne Aftale eller misligholdelse heraf afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttets bestyrelse vedtagne regler herom, der er gældende ved voldgiftssagens indledning, og voldgiftsretten skal bestå af én voldgiftsdommer. Du og EGN er enige om alene at indbringe tvister for voldgiftsretten enkeltvis og ikke som gruppe- eller kollektive søgsmål på vegne af andre. Voldgiftsdommerens/voldgiftsdommernes kendelse kan indbringes for enhver domstol, der har kompetence hertil.
 14. Generelt: Denne Aftale må ikke ændres, medmindre ændringerne specifikt er godkendt skriftligt af EGN’s Group COO, CCO eller på højere niveau. Hvis et vilkår i denne aftale anses for ikke at kunne håndhæves, skal det ikke påvirke eller forringe lovligheden og retskraften af de øvrige bestemmelser. Denne Aftale er underlagt dansk ret uden hensyntagen til de internationale privatretlige regler.