EGN-kollegaryhmän jäsenehdot

EGN Suomi Oy

Jäsenyysehtosopimus

 1. Sopimuksen vaikutus: Tämä jäsenyysehtosopimus (”Sopimus”) on tehty yksityishenkilön JA maksavan yrityksen (jos sellainen on olemassa) (jäljempänä yhdessä ”Sinä”) ja EGN Suomi Oy (”EGN”) välillä. Sekä yksityishenkilö että maksava yritys ovat vastuussa jäsenmaksujen maksamisesta, ja EGN:llä on oikeus periä koko velkasumma joko yksityishenkilöltä tai maksavalta yritykseltä. Käyttämällä EGN:n palveluja ja/tai EGN:n jäsenresursseja Sinun katsotaan (i) tehneen sopimuksen EGN:n kanssa, (ii) vakuuttavan, että olet täysi-ikäinen asuinmaassasi, (iii) olevan valtuutettu sitouttamaan tässä listatun maksavan yrityksen tähän taloudelliseen vastuuseen ja (iv) suostuvan noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja.
 2. Hyväksyminen: EGN:n jäsenyys edellyttää EGN:n hyväksyntää. Sinulle ilmoitetaan hakemuksesi tilanteesta hakemuksen jättämisen jälkeen.
 3. Jäsenyyssitoumukset: Kun Sinut on hyväksytty jäseneksi, suostut:
  1. Aloittamaan jäsenyyden Sopimuksessa ilmoitettuna kuukautena;
  2. Osallistumaan parhaasi mukaan varattuihin EGN-ryhmän kokouksiin;
  3. Jakamaan kokemuksia, haasteita, taitoja ja tietoja muiden jäsenten kanssa;
  4. Pitämään kaikki EGN-ryhmän keskustelut ehdottoman luottamuksellisina;
  5. Ilmoittamaan EGN-ryhmällesi välittömästi kaikista mahdollisista eturistiriitoja koskevista asioista;
  6. järjestämään EGN-ryhmän kokouksen kohtuullisen tarpeen mukaan, yleensä joka toinen jäsenyysvuosi; ja
  7. Täyttämään henkilökohtaisen profiilin Members Universessa ja pitämään tilitiedot ajan tasalla.
 4. EGN:n ryhmänvetäjät: EGN:n ryhmänvetäjät voivat tarjota palveluja EGN:n kautta tekemänsä työn ulkopuolella. Tämän Sopimuksen tekemällä Sinä ymmärrät ja hyväksyt, että EGN ei ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat palveluista, joista ei makseta suoraan EGN:lle.
 5. EGN-materiaalit: Jäsenenä saat tutustua ja saat pääsyn EGN:n menetelmiin ja aineistoihin sekä muihin luottamuksellisiin tietoihin ja aineettomaan omaisuuteen (”Aineistot”). Ymmärrät ja hyväksyt, että EGN omistaa kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet, näihin Aineistoihin, eikä Sinulla ole oikeutta paljastaa tai käyttää näitä Aineistoja, ellei EGN ole nimenomaisesti antanut siihen lupaa.
 6. Voimassaolo: Jäsenyytesi on voimassa 12 kuukautta ja se alkaa sovitun aloituspäiväsi kuukauden ensimmäisestä päivästä ja voimassaolo uusiutuu sen jälkeen automaattisesti 12 kuukauden välein.  
 7. Maksu: Kun sinut on hyväksytty jäseneksi, saat laskun ensimmäisen vuoden jäsenmaksusta ja mahdollisesta rekisteröintimaksusta. Tämän jälkeen olet vastuussa jäsenmaksujen maksamisesta ennen jäsenmaksulaskussa ilmoitettua voimassaolokauden uusiutumista, kunnes jäsenyytesi päättyy Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos jäsenmaksun määrä muuttuu, Sinulle ilmoitetaan siitä lain vaatimusten mukaisesti etukäteen, ja jäsenmaksujen maksaminen jatkuu uuden jäsenmaksun mukaisesti. Jäsenmaksuja ei palauteta.
 8. Irtisanominen: Jos haluat irtisanoa jäsenyyden seuraavan voimassaolokauden uusimisen yhteydessä, sinun on ilmoitettava tästä EGN:lle kirjallisesti 30 päivää ennen seuraavaan voimassaolokauden alkamista. Irtisanomisilmoitukset on lähetettävä osoitteeseen cancel.fi@egn.com tai Members Universessä olevan ”Contact EGN” -painikkeen kautta. EGN voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa, jos näitä ehtoja on rikottu.
 9. Irtisanomisen vaikutus: EGN-jäsenyytesi irtisanominen ei mitätöi tämän Sopimuksen jäljellä olevia velvoitteita, mukaan lukien mutta rajoittumatta soveltuvin osin ehtoihin koskien maksamista, EGN-Aineistoja ja lisäehtoja.
 10. Lisäehdot: Hyväksyt osoitteessa egn.com/community-guidelines sijaitsevat EGN Yhteisöohjeet ja osoitteessa EGN.com/privacy-policy sijaitsevan Tietosuojaselosteen, siten kuin niitä aika ajoin päivitetään.
 11. Palvelujen laajuus: Osana EGN-kokemusta tarjottavien neuvojen, palvelujen ja mielipiteiden on tarkoitus laajentaa ajattelua ja innostaa jatkotutkimuksiin, mutta niitä ei pidä pitää ammattimaisen taloudellisen, oikeudellisen, psykologisen, lääketieteellisen tai muun ammatillisen neuvonnan korvikkeena. Vaikka EGN-ryhmän jäsenet tai ryhmänvetäjät voivat olla ammatillisia neuvonantajia, henkilökohtaista suhdetta tällaisiin neuvonantajiin ei ole syntynyt, eikä niihin pidä luottaa ammatillisina neuvoina. EGN-kokemukset tarjotaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta. Jäsenillä ei ole velvollisuutta ryhtyä liiketoimiin EGN:n jäsenten, ryhmänvetäjien tai muiden EGN:n sidosyhtiöiden kanssa. Jos päätät ryhtyä tällaisiin liiketoimiin, suostut siihen, että EGN ei ole vastuussa mistään niistä aiheutuvista tappioista.
 12. Vastuunrajoitus: Kummankin osapuolen enimmäisvastuu on lain sallimissa rajoissa rajattu summaan, jonka olet maksanut EGN:lle kyseisen vastuun aiheuttanutta tapahtumaa edeltävän 12 kuukauden aikana. Kumpikaan osapuoli ei ole missään tapauksessa vastuussa välillisistä, satunnaisista, epäsuorista, rangaistusluonteisista tai erityisistä vahingoista tai voittojen, tietojen, liiketoiminnan tai liikearvon menetyksestä riippumatta siitä, perustuuko tällainen vastuu sopimusrikkomukseen, vahingonkorvausvelvollisuuteen, ankaraan vastuuseen, takuiden rikkomiseen, olennaisen tarkoituksen laiminlyöntiin tai muuhun.
 13. Sitova välitysmenettely: Kaikki tästä Sopimuksesta tai sen rikkomisesta johtuvat tai siihen liittyvät riidat tai vaatimukset ratkaistaan lopullisesti välitysmenettelyssä yhden välimiehen toimesta Keskuskauppakamarin välitysmenettelysääntöjen mukaisesti. Sinä ja EGN suostutte viemään kaikki riidat välitysmenettelyyn ainoastaan yksilöllisesti, ei ryhmäkanteena tai kollektiivisesti kenenkään muun puolesta. Välitysoikeuden päätös voidaan täytäntöönpanna tuomioistuimessa, jolla on toimivalta.
 14. Yleistä: Tätä Sopimusta ei saa muuttaa, ellei EGN:n konsernin COO, CCO tai ylempi toimihenkilö ole nimenomaisesti hyväksynyt muutoksia kirjallisesti. Jos jokin tämän Sopimuksen ehto katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta muiden ehtojen laillisuuteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakeja, ottamatta huomioon lainvalintasääntöjä.