Hem | Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Nätverksmedlemmar

Data controller / Personuppgiftsansvarig

Executives Global Network, Sverige AB
Telefonvägen 30
126 26  Hägersten

Org.nr. 556739-7905

Telefon: 08-21 07 22

 

Varför behandlar vi dina data?

Vi behandlar personliga data om alla som är en del av EGN:s nätverksgrupper eller andra nätverksrelaterade aktiviteter. Det är nödvändigt för oss att behandla personliga data för att kunna anordna nätverksmöten, aktiviteter, etc.

 

Får vi behandla dina data?

Vi får behandla dina data för att det är en förutsättning för att vi ska kunna upprättahålla vår del av avtalet (kontraktet) vi har träffat med dig (Artikel 6, undersektion 1, §b i EU:s General Data Protection Regulation (GDPR)).

 

Kategorier av personliga data

Vi behandlar följande kategorier av dina personliga data:

  • Vi behandlar bara generella personliga data (s.k. Artikel 6-data), som namn, kontaktuppgifter, titel, arbetsplats, etc.

 

Mottagare av data eller kategorier av sådana

Vi delar eller ger dina personliga data till följande mottagare:

  • Vi ger personliga data till externa nätverksledare.

 

Överföring av data till andra länder, inklusive internationella organisationer

Vi överför inte personliga data till andra länder utanför EU/EES.

 

Hur samlar vi in dina personliga data?

Den personliga data vi har samlat in om dig har du antingen gett oss själv i samband med att du blivit medlem, eller så har vi fått den från öppna källor, t.ex. LinkedIn.

 

Lagring av personliga data

Vi lagrar dina personliga data så länge det är relevant i relation till dina aktiviteter inom nätverket. Om du lämnar nätverket raderar vi dina data efter två år. Ett undantag från detta är information som används för ekonomisk redovisning, som vi behåller i sju år i enlighet med rådande lagstiftning.

 

Automatiserat beslutstagande, inklusive profilering

Vi använder oss inte av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering.

 

Dina rättigheter

Enligt EU:s General Data Protection Regulation (GDPR), har du en rad rättigheter gällande vår behandling av dina personliga data. Du är välkommen att kontakta oss om du vill utöva dessa rättigheter.

 

Rätten till information

Du har rätt att få tillgång till dina personliga data som vi behandlar. På EGN:s Members’ Universe kan du se den mesta data vi har om dig.

 

Rätten till rättelse

Du har rätt att få inkorrekta data om dig korrigerad. Kontakta oss om du vill det.

 

Rätten till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina data raderade tidigare än vår normala tidsperiod för radering.

Kontakta oss om du vill det.

OBS att det inte är möjligt för oss att radera dina personliga data om du fortfarande vill använda dig av EGN:s nätverkstjänster.

Vi kommer inte radera dina data direkt om det står i motsättning till relevant lagstiftning.

 

Rätten till begränsning av behandling

Under vissa omständigheter kan du begära en begränsning av våra behandling av dina personliga data. Om du begär en sådan begränsning, tillåts vi i framtiden endast behandla din information – utöver att lagra den – med ditt medgivande eller i syfte att handla i juridisk kapacitet, beskydda en person eller ett viktigt samhälleligt intresse.

 

Rätten att göra invändningar

Under vissa omständigheter har du rätt att invända gällande vår lagliga behandling av dina personliga data. Du har också rätt att invända mot att din data används i reklam-/marknadsföringssyfte.

 

Dataportabilitet

Under vissa omständigheter har du rätt att få ut dina personliga data i ett strukturerat och maskinläsligt format, och att få denna data överförd från en data controller till en annan utan fördröjning eller hinder.

 

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens riktlinjer gällande individers rätt till sina data, som finns på här.

 

Du har rätt att skicka klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med sättet vi behandlar din personliga information. Gå till www.datainspektionen.se för kontaktuppgifter.

 

Integritetspolicy på engelska

Hitta EGN Groups integritetspolicy på engelska här:
Data Protection and Privacy Policy

Kontaktuppgifter
Executives Global Network, Sverige AB
Telefonvägen 30
126 26  Hägersten
E-mail: info@egn.se
Telefon: 08-21 07 22

Ta del av

Allt nytt inom nätverk

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.