HEM | Villkor

Villkor

Executives Global Network, Sverige AB

Avtal om villkor och bestämmelser för Medlemskap

 1. Avtalets verkan: Detta avtal om villkor och bestämmelser för medlemskap (”Avtalet”) ingås på uppdrag av den enskilde OCH det betalande bolaget (i förekommande fall) (gemensamt benämnda nedan som ”Ni/Er”) och Executives Global Network, Sverige AB (”EGN”). Både den enskilde och det betalande bolaget är solidariskt ansvariga för betalning av avgifter och EGN har rätt att kräva in hela det utestående beloppet från antingen den enskilde eller det betalande bolaget. Genom att använda EGN:s tjänster och/eller få tillgång till EGN:s medlemsresurser anses Ni (i) ha ingått ett avtal med EGN; (ii) ha intygat att Ni är vuxen i Ert hemland; (iii) vara behörig att binda det angivna betalande bolaget till detta ekonomiska ansvar; och (iv) samtycka till att vara bunden av de villkor som anges nedan.
 2. Godkännande: Medlemskap i EGN förutsätter godkännande och kvalificering av EGN. Ni kommer underrättas om status för Er ansökan efter inlämnandet.
 3. Åtaganden för medlemskap: I samband med att medlemskapet accepteras samtycker Ni till följande:
  1. Medlemskapet börjar den månad som anges i Avtalet;
  2. Åta sig till Er bästa förmåga att delta i schemalagda möten med EGN Grupp;
  3. Dela erfarenheter, utmaningar, färdigheter och kunskap med andra medlemmar;
  4. Upprätthålla strikt sekretess för alla diskussioner inom EGN Grupp;
  5. Omedelbart meddela eventuella intressekonflikter till Er EGN Grupp;
  6. Stå värd för ett möte med EGN Grupp när sådant skäligen krävs, vanligtvis är detta vartannat år som medlem, och
  7. Fylla i en personlig profil på Members Universe samt hålla kontoinformationen uppdaterad.
 4. EGN Chairs/Nätverksledare: EGN Chairs/Nätverksledare kan erbjuda tjänster utöver det arbete de utför via EGN. Genom att ingå detta Avtal förstår och godkänner Ni att EGN inte ansvarar för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av tjänster för vilka betalning inte sker direkt till EGN.
 5. EGN Material: Som medlem kommer Ni att exponeras för och få tillgång till att använda EGN:s metoder och material tillsammans med annan konfidentiell information och immateriella rättigheter (”Material”). Ni förstår och samtycker till att EGN äger alla rättigheter och intressen, inklusive samtliga immateriella rättigheter, avseende Materialet och Ni har inte rätt att avslöja eller använda sådant Material utan uttryckligt tillstånd från EGN.
 6. Period: Perioden för Ert medlemskap är 12 månader med start den första dagen den månad Ert överenskomna startdatum infaller och förnyas därefter automatiskt var 12:e månad.
 7. Betalning: Efter godkännande som medlem kommer Ni faktureras för Ert första års medlemsavgift och eventuell tillämplig anmälningsavgift. Ni kommer därefter att vara ansvarig för betalning av medlemsavgifter före respektive ny Period enligt vad som anges på Er faktura för medlemsavgift tills Ert medlemskap avslutas i enlighet med villkoren i Avtalet. Om avgiftsbeloppet ändras kommer Ni att meddelas i förväg i enlighet med lagstadgade krav och medlemsbetalningar kommer att fortsätta att ske till det nya avgiftsbeloppet.
 8. Uppsägning: Om Ni vill säga upp medlemskap vid förnyelsen av nästa Period måste Ni meddela EGN skriftligen 30 dagar före inledningen av nästa Period. Meddelandet om Uppsägning ska skickas till cancel.se@egn.com eller via knappen ”Contact EGN” på Member’s Universe. EGN kan när som helst säga upp Avtalet vid brott mot något av de bifogade villkoren.
 9. Effekt av Uppsägning: Uppsägning av Ert EGN-medlemskap upphäver inte eventuella återstående skyldigheter som anges i detta Avtal, inklusive men inte begränsat till Betalning, EGN Material och Ytterligare Villkor i tillämpliga fall.
 10. Ytterligare Villkor: Ni samtycker till EGN Community Guidelines som finns på egn.com/community-guidelines och Privacy Policy som finns på EGN.com/privacy-policy, som uppdateras från tid till annan.
 11. Omfattning av tjänsterna: De råd, tjänster och åsikter som tillhandahålls som en del av EGN-upplevelsen är avsedda att utvidga tankarna och inspirera till att utforska vidare, men ska inte betraktas som en ersättning för professionell ekonomisk, juridisk, psykologisk, medicinsk eller annan professionell rådgivning. Även om EGN Grupp-medlemmar eller Chairs kan vara legitimerade som professionella rådgivare, har en individuell relation med sådana rådgivare inte skapats och bör inte användas som professionell rådgivning. EGN-upplevelsen tillhandahålls i ”befintligt skick” utan någon som helst garanti av något slag. Det finns inga skyldighet för medlemmar att inleda affärstransaktioner med EGN-medlemmar, Chairs eller andra personer eller bolag anslutna till EGN. Om Ni väljer att ingå sådana affärstransaktioner samtycker Ni till att EGN inte bär något ansvar för eventuella skador och förluster som uppstår till följd av detta.
 12. Begränsning av ansvar: I den utsträckning som tillåts enligt lag ska respektive parts maximala ansvar inte överstiga det belopp som Ni har betalat till EGN under den senaste 12-månadersperiod som föregår den händelse som ger upphov till sådant ansvar. Under inga omständigheter ska någon av parterna vara ansvarig för följdskador, tillfälliga skador, indirekta skador, vitesrelaterade eller särskilda skador, eller förlust av vinst, data, affärer eller goodwill, oavsett om sådant ansvar baseras på kontraktsbrott, skadestånd, strikt ansvar, brott mot garantier, misslyckande av väsentligt syfte eller annat.
 13. Bindande skiljedom: I den utsträckning tillåts enligt lag ska alla tvister eller krav som uppstår ur eller i samband med detta Avtal, eller brott mot det, avgöras genom skiljedom inför en enda skiljeman och administreras av SCC Skiljedomsinstitut i enlighet med dess regler. Ni och EGN samtycker till att hänskjuta en tvist till skiljedom individuell basis enbart, och inte som grupp eller på kollektiv basis för någon annans räkning. Skiljenämndens beslut kan verkställas i vilken domstol som helst som har jurisdiktion.
 14. Allmänt: Detta Avtal får inte ändras om inte sådana ändringar uttryckligen har godkänts skriftligen av EGN Grupp COO, CCO eller högre. Om någon bestämmelse i detta Avtal anses vara overkställbar, ska lagligheten och verkställbarheten av de återstående bestämmelserna inte påverkas eller försämras. Detta Avtal ska regleras av svensk lag, utan hänsyn till internationella lagvalsregler.

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.