HEM | Insights

Innovation inom hälsovård – med människan i centrum

20.06.2019

in

Design som påskyndar och humaniserar innovation 

I denna artikel från Harvard Business Review lyfts medskapande och människocentrerad design som påskyndar och humaniserar innovation inom hälsosektorn. Skribenterna presenterar tre olika modeller där patienten också blir en medarbetare, engagerad I produktutvecklingen och tar ett allt större ansvar för det individuella och kollektiva resultatet. Ett första steg mot en framtida hälsosektor som omformar sig själv inifrån.

Hälsovårdssektorn har länge förlitat sig på traditionella linjära modeller av innovation – grundläggande och tillämpad forskning som följts av utveckling och kommersialisering. Medan denna typ av ”patientforsknings-strategi” har förbättrat vården ur ett globalt perspektiv, kan det ta år, kanske årtionden, innan en innovation kommer ut på marknaden och då ofta med begränsat inflytande från patienterna själva.
Även om resultaten tekniskt sett kan vara sunda, kan de vara suboptimala ur ett patientperspektiv (vilket varje kvinna som genomgått en smärtsam mammografiundersökning kan skriva under på).

”Det handlar inte bara om en ökad patientåterkoppling under innovationsprocessen; här är patienterna medarbetare, engagerade i produktutvecklingen och äger ett allt större ansvar för det individuella och kollektiva resultatet”

Patienten som produktutvecklare
Ett alternativ som dyker upp på vårdinstitutioner världen över är människocentrerad och medskapande design (eng: co-creation), en uppsättning av metoder som både kan påskynda och humanisera innovation inom hälsosektorn. Det handlar inte bara om en ökad patientåterkoppling under innovationsprocessen; här är patienterna medarbetare, engagerade i produktutvecklingen och äger ett allt större ansvar för det individuella och kollektiva resultatet.

Vi har valt att studera tre av dessa modeller närmare: The Helix Centre vid Imperial College i London, The Center for Innovation vid Mayo Clinic samt The Consortium for Medical Technologies vid Massachusetts General Hospital.

Varje exempel har tvärvetenskapliga innovationslaboratorier i eller nära sjukhusmiljöer. De involverar olika intressenter utöver klinikerna (designers, ingenjörer, affärsverksamma samt patienter) redan tidigt i innovationsprocessen och engagerar slutanvändarna att ta fram anpassade lösningar för just deras behov. Alla har liknande uppdrag, framgångar och gemensamma utmaningar.

Fortsätt läs artikeln här

This article is in English and is made available to you with compliments of Executive’ Global Network (EGN) for your personal use. Further posting, copying or distribution is not permitted.

Har du förslag på artikel eller podcastgäst?

Fler insights

25.03.2024

in

När kommunikationen fungerar är den en superkraft i förändringsarbetet som hjälper till att bygga medvetenhet, kunskap och engagemang hos medarbetarna så att de både vill och kan ta till sig nya arbetssätt och beteenden. Som chef har du en avgörande roll i kommunikationen och ditt agerande påverkar hur snabbt

Ta del av vårt

Nyhetsbrev

Varje månad skickar vi ut EGN magazine, vårt nyhetsbrev, som är fulladdat med matnyttiga artiklar, videor och podcasts med verktyg för att utvidga din kunskap. Vi tror på att lära för livet och försöker därför nvända den samlade kompetens som finns i vårt nätverk och dela den med sveriges ledare, chefer och speciallister. Tillsammans gör vi varandra bättre.