Billede med tal og binære talsystem
TwitterLinkedInFacebookCopy Link

Privatlivspolitik – Medlemmer

Dataansvarlig

EGN Danmark
Rykkermarken 8
5700 Svendborg

CVR-nr.: 24208370

Telefon: 6321 4000

Hvorfor behandler vi dine data?

Vi behandler personoplysninger på alle som er tilmeldt EGNs netværksgrupper eller andre netværksrelaterede aktiviteter. Behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at kunne afholde netværksmøder, aktiviteter eller lign.

Må vi behandle dine data?

Vi må behandle personoplysninger fordi det er en forudsætning for at kunne overholde den aftale (kontrakt) vi har indgået med dig (jf. artikel 6, stk. 1, Litra b)

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • almindelige oplysninger (såkaldte artikel 6 oplysninger), fx navn, kontaktoplysninger, stilling, arbejdsplads og lign.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • i visse tilfælde videregiver vi dine persondata til eksterne netværksledere samt systemer til udsendelse af medlemsinformation

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke personoplysninger til 3. lande.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De personoplysninger vi har om dig har du enten selv givet os i forbindelse med indmeldelse, eller vi har modtaget dem fra åbne kilder, som fx LinkedIn.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe det er relevant i forhold til din netværksaktivitet.

Hvis du melder dig ud af et netværk, så sletter vi dine oplysninger efter 2 år. Undtaget er dog bogføringsoplysninger som gemmes i 5 år jf. bogføringsloven.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

På EGN’s medlemsunivers er det muligt for dig at se de fleste af de oplysninger som vi har registreret om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Kontakt os gerne hvis dette er aktuelt

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Kontakt os hvis dette er aktuelt.

Bemærk, at det ikke er muligt for os at slette dine personoplysninger, samtidig med at du ønsker at gøre brug af EGN’s netværksydelser.

Bemærk endvidere, at der kan være oplysninger som vi ikke umiddelbart vil slette såfremt der er relevant lovgivning, der forhindre dette.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Privatlivspolitik på engelsk

Find EGN Group’s privatlivspolitikker på engelsk her:
Data Protection and Privacy Policy

TwitterLinkedInFacebookCopy Link