Billede med tal og binære talsystem
TwitterLinkedInFacebookCopy Link

Privatlivspolitik – Rekruttering

Dataansvarlig

EGN Danmark
Ryttermarken 8
5700 Svendborg

CVR-nr.: 24208370

Telefon: 6321 4000

Hvorfor behandler vi dine data?

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med rekruttering.

Må vi behandle dine data?

Vi behandler dine persondata fordi det er en forudsætning for at kunne håndtere en rekrutteringsproces. Den juridiske grund finder vi i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Dit CV, ansøgning, personlighedstest og lign.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere (fx personlighedstest.)

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Der overføres ikke oplysninger til lande udenfor EU/EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

De oplysninger vi behandler har vi modtaget fra dig samt evt. supplerende åbne kilder som fx LinkedIn.

Opbevaring af dine personoplysninger

Oplysninger, som er modtaget i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, slettes 2 måneder efter ansøgningsprocessen.
Uopfordrede ansøgninger gemmes i op til 6 måneder.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Privatlivspolitik på engelsk

Find EGN Group’s privatlivspolitikker på engelsk her:
Data Protection and Privacy Policy

TwitterLinkedInFacebookCopy Link