Billede med tal og binære talsystem
TwitterLinkedInFacebookCopy Link

Privatlivspolitik – Salg

Dataansvarlig

EGN Danmark
Ryttermarken 8
5700 Svendborg

CVR-nr.: 24208370

Telefon: 6321 4000

Hvorfor behandler vi dine data?

Vi behandler personoplysninger om dig med henblik på salg og markedsføring.

Må vi behandle dine data?

Vi behandler persondata om dig i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse)

Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er direkte markedsføring (jf databeskyttelsesforordningens præambel 47).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

  • Vi behandler udelukkende almindelige oplysninger (såkaldte artikel 6 oplysninger), fx navn, kontaktoplysninger, stilling, arbejdsplads og lign, samt noter i forbindelse med dialog.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

  • Databehandlere som understøtter salgsprocessen, fx CRM

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke dine data til tredjelande

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi har dine oplysninger fra LinkedIn, offentlige virksomhedshjemmesider og lign. Vi kan også have modtaget dine kontaktoplysninger fra netværksmedlemmer.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige præcis hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægger vægt på om du nu eller på sigt vil kunne få fagligt udbytte ud af at deltage i EGN’s netværk, når vi vurderer, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

Du kan til enhver tid få slettet oplysninger om dig. Undtaget er dog såfremt der er relevant lovgivning som forhindrer dette. Fx hvis du er tidligere medlem og vi i den forbindelse har bogføringsoplysninger, som skal gemmes i 5 år.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Privatlivspolitik på engelsk

Find EGN Group’s privatlivspolitikker på engelsk her:
Data Protection and Privacy Policy

TwitterLinkedInFacebookCopy Link